PRIVACYVERKLARING (GDPR/AVG)

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van het Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GPRD).

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van onze website www.adcleaning.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kunt vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacy beleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

op te vragen en in te kijken, te (laten) wijzigen, te( laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Vermeld steeds de voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen, het e-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen, welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Om zeker te zijn dat het verzoek wel door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je foto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke en gegevensverwerker is:

AD Cleaning
Andy Decock
Hulstsestraat 116
8520 Kuurne – Kortrijk

info.adcleaning@gmail.com

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen we Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De computer en internetverbinding waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computer en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij bewaren jouw gegevens op een normaal beveiligde computer en tablet.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er vermoeden is van misbruik, neem dan contact op.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan onze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren. Er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan derden. 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. Dat kan zijn: voornaam en naam, woonadres, werkadres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer.

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie (niet aangeduid met een *) kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom en hoe lang worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden: contactformulier om aan je vraag te voldoen en een antwoord te geven.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal to 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

We verstrekken alleen maar gegevens met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware…).

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de E.U., behalve Google.

Minderjarigen

We hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online aktiviteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen. Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst, bij gebruik, een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacy beleid te wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op en transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 10/01/2024.

Als het misgaat…

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengenen er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid raken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.